Villkor webbplats

Villkor 2013-08-01

Allmänna villkor för webbhotell/epost levererad av ME fix IT AB.
 

Alla beställningar är bindande från det datum de mottagits och bekräftats av ME fix IT AB enligt dessa Allmänna Villkor.

För registrering av domännamn hänvisar vi till iis.se gällande .se
ME fix IT AB tillhandahåller förnärvarande inte registrering utan endast tjänsten webbhotell och namnserver

Övriga domännamn registreras i enlighet med respektive toppdomännamnsadministratörs villkor.

1. ME fix IT AB upplåter utrymme och kapacitet hos virtuell eller fysisk server till kund. Servern är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid om 1 månad.

2. Betalning för webbutrymmet/epostkonton skall vara ME fix IT AB tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodagen på fakturan för aktuell period.
Faktura skickas som pdf till beställarens epost.
Önskas papperfaktura tillkommer faktureringsavgift förnärvarande 35kr.
Vid utebliven betalning kan webbutrymme och konto stängas av, avgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Förutbetalda (fakturerade) kostnader återbetalas ej till kund även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden.

3. Uppsägning av webbhotelltjänst utan särskilt avtalad/avvikande bindningstid,
kan göras upp när som helst med 1 månads varsel. Konto och övriga tjänster finns tillgängliga minst tre månader, efter uppsägning och debiteras för denna period. Därefter stängs samtliga tjänster och innehåll och övrig data raderas. Fram till dess
3-månadsperioden är slut är det upp till kund att kopiera och säkra sin data. Uppsägning skall ske skriftligen och bekräftas via epost till kund och innehavare av webbutrymmet.
Uppsägning kan skickas med vanlig post eller epost.

4. Vid betalning kvartalsvis debiteras inga ytterligare kostnader. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har kund skyldighet att betala lagstadgade kostnader. Förnärvarande påminnelseavgift 60kr + ränta 12%.
Om ej annat anges är samtliga priser som ME fix IT AB refererar till angivna exkl. moms.

 

 

5. Tjänster och övrigt som ingår i respektive konto/tjänst finns specificerat på kundens offert eller förnyat avtal. Om kund önskar utöka tjänsten kommer denna kostnad debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prisändring aviseras minst 30 dagar i förväg via epost till beställarens epost. Denna kommer då gälla nästkommande
3-månadersperiod

6. Kund är själv helt ansvarig för innehållet i sitt webbutrymme/epost, ME fix IT AB har inget ansvar för innehållet. Kund får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

·         Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.

·         Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen så kallad ”netiquette”. Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta (så kallad ”spam”) är till exempel inte tillåten.

·         ME fix IT AB, övriga kunder/konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.

7. Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har ME fix IT AB rätt att med omedelbar verkan avstänga kund från webbhotellet. Kund är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

8. ME fix IT AB förbinder sig att webbutrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99,9% av den abonnerade tiden. Om webbutrymmet är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med motsvarande tid omräknat till timkostnad för varje påbörjad timme som webbutrymmet ej är tillgängligt (utöver 0,1 %). Prisreduktion och tillgänglighetsgaranti är årsbaserat. Några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk kan ej ställas mot ME fix IT AB vid otillgängligt eller obrukbart webbutrymme. ME fix IT AB kan aldrig åläggas att ersätta större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför ME fix IT AB:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Om felet är mjukvarumässigt på av kund installerad programvara utgår ingen ersättning. Det åligger kund att själv påtala otillgängligt webbutrymme samt ersättningsanspråk för detta (enligt punkt 8).

9. Till webbutrymmet finns också normalt möjlighet till mottagning och sändning av e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk för personer eller funktioner med koppling till kunden. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. ME fix IT AB förbehåller sig rätten att begränsa e-posttjänsten vid uppenbart missbruk.
Om avtalet med kund anger särskilt utrymme för epostkonton för lagring av epost kommer detta utrymme kvoteras mellan kundens totala antal epostadresser. Om utrymmet som är kopplat till epost blir fullt kommer kund debiteras för utökning av utrymme till nästa nivå för att undvika förlorad data.

 

Om utökning sker per automatik kommer en avgift för detta debiteras kund på nästa periods faktura samt för hela nästkommande 3-månadersperiod. Det åligger kund själv att kontrollera sitt epostkonto för att undvika att utrymmet överskrids.

Tillgängliga tjänster till respektive konto/kund finns i offerten samt publicerade i informationsutskick från ME fix IT AB. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot ME fix IT AB för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande beträffande e-posttjänsten.

10. Funktionsstörningar på webbhotell/epostkonto kan felanmälas till ME fix IT AB:s support: support@mefixit.se. Om inget annat är avtalat besvaras även felanmälan och support dagtid 8-17 vardagar via telefon, 0707162440 dock måste ärendet återföljas av skriftlig information via epost. All övrig tid för felanmälan eller support som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig ME fix IT AB rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

11. Ersättning från ME fix IT AB är begränsad till maximalt motsvarande belopp som respektive levererad tjänst debiteras till kund. Högre belopp än det som faktureras kund för tjänst kan aldrig ersättas oavsett typ av skada, defekt eller brist i leverans eller andra problem. Indirekt skada ersätts ej. Kund har ej rätt att kvittera en skuld mot en fodran gentemot ME fix IT AB.

12. Om ME fix IT AB ska ansöka och registrera domännamn hos II-stiftelsen eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn (toppdomännamnsadministratör), ansöker ME fix IT AB om namnet åt kund. Det åligger kund att själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn han önskar. ME fix IT AB har inget ansvar för konsekvenser orsakade av namnansökningar som toppdomännamnsadministratören inte godkänner eller vid senare tillfälle återtar.
II-stiftelsens regler för domännamn finns på www.iis.se.
Om toppdomännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registrerings- eller annan avgift (till exempel periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det kund att själv betala denna avgift.

13. Konto/tjänster får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från ME fix IT AB.

14. ME fix IT AB har inget ansvar för upprätthållande av webbhotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

 

15. Om kund är privatperson gäller Distansavtalslagen. Kund accepterar att ME fix IT AB påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Distans- och hemförsäljningslag 2005:59 §4) med primärt syfte att påskynda leverans av tjänst. I det fall detta ej önskas måste särskilt meddelade lämnas av kund till ME fix IT AB i samband med beställning att kund accepterar minst 14 dagars leveranstid av samtliga tjänster. Eller om önskemål finns att webbutrymmet ska göras tillgängligt vid senare tillfälle, räkas ångerfrist från beställningsdatum.

16. Samtliga uppgifter, villkor och priser kan ändras utan föregående avisering i de fall de ligger utanför ME fix IT AB kontroll i övrigt gäller villkoren tills annat meddelas vid.

17. Innehållet i detta avtal kan ändras av ME fix IT AB och meddelas då kund senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information via epost. Kunden har då möjlighet att inom den 30dagarsperioden säga upp avtalet.

18. Kunden ansvarar för att hålla lösenord och inloggningar till de tjänster som ME fix IT AB tillhandahåller skyddade mot obehörigt tillträde. Om misstanke att dessa uppgifter har kommit i orätta händer är kund skyldig att omedelbart underrätta ME fix IT AB för att blockera tillträde samt byte av lösenord. ME fix IT AB tar ej heller för om detta inträffar något ansvar för kundens data.
Om ME fix IT AB på något sätt kan misstänka att någon obehörig haft tillträde till kunds data kommer all access stoppas med minsta möjliga fördröjning tills saken är utredd.